href="http://managementut.com">لوگو - Copy

Didehban

دیده بان ؛ نشریه علمی ترویجی انجمن های علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دیده بان همیشه یک مدیر نیست اما یک مدیر خبره دیده بان قابلی است!

دیدگاه نویسندگان مطالب و تحلیل ها، لزوما بازتاب دهنده موضع تشکیلاتی انجمن علمی دانشکده مدیریت نمی باشد- این وبسایت بر روی سرور های قدرتمند ایکس ال هاست پشتیبانی می شود. Copyright @2016 managementut.com